آزمایش التراسونیک بتن: روشی غیر مخرب برای ارزیابی کیفیت بتن

زمان مطالعه: 3 دقیقه

بتن، یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در جهان است. این ماده، از مخلوط کردن سیمان، آب، سنگدانه، و افزودنی های بتن ساخته می شود. بتن، خواص مختلفی دارد که باید در طراحی و ساخت سازه های بتنی مورد توجه قرار گیرد.

آزمایش های بتن، ابزاری ضروری برای کنترل کیفیت بتن هستند. این آزمایش ها، به مهندسان و سازندگان کمک می کنند تا خواص بتن را ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که بتن مطابق با استانداردهای مورد نیاز است.

آزمایش التراسونیک بتن، یکی از انواع آزمایش های غیر مخرب بتن است. این آزمایش، برای تعیین خواص مختلفی از بتن مانند مقاومت فشاری، سرعت گیرش، و تراکم استفاده می شود.

اصول آزمایش التراسونیک بتن

در آزمایش التراسونیک بتن، از امواج صوتی با فرکانس بالا (بالای 20 کیلوهرتز) استفاده می شود. این امواج، از یک مبدل به داخل بتن ارسال می شوند و از طریق مبدل دیگر دریافت می شوند.

زمانی که امواج صوتی از بتن عبور می کنند، سرعت آنها کاهش می یابد. این کاهش سرعت، به دلیل مقاومت بتن در برابر حرکت امواج صوتی است.

سرعت امواج صوتی در بتن، با مقاومت فشاری بتن رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر، بتن هایی با مقاومت فشاری بالاتر، سرعت امواج صوتی بیشتری دارند.

روش انجام آزمایش التراسونیک بتن

آزمایش التراسونیک بتن، معمولاً در محل پروژه انجام می شود. برای انجام این آزمایش، به تجهیزات زیر نیاز است:

 • مبدل های التراسونیک: این مبدل ها، برای ارسال و دریافت امواج صوتی استفاده می شوند.
 • دستگاه ضبط و تحلیل داده ها: این دستگاه، برای اندازه گیری زمان عبور امواج صوتی از بتن استفاده می شود.

مراحل انجام آزمایش التراسونیک بتن به شرح زیر است:

 1. سطح بتن مورد آزمایش، باید تمیز و خشک باشد.
 2. مبدل ها باید در دو نقطه از بتن قرار داده شوند.
 3. دستگاه ضبط و تحلیل داده ها، به مبدل ها متصل می شود.
 4. دستگاه، زمان عبور امواج صوتی از بتن را اندازه گیری می کند.

کاربردهای آزمایش التراسونیک بتن

آزمایش التراسونیک بتن، کاربردهای مختلفی دارد. برخی از کاربردهای این آزمایش عبارتند از:

 • تعیین مقاومت فشاری بتن: این کاربرد، رایج ترین کاربرد آزمایش التراسونیک بتن است.
 • تعیین سرعت گیرش بتن: این کاربرد، برای تعیین زمان مناسب برای قالب برداری و بتن ریزی استفاده می شود.
 • تعیین تراکم بتن: این کاربرد، برای تعیین کیفیت بتن ریزی استفاده می شود.
 • شناسایی ترک ها و حفره ها در بتن: این کاربرد، برای ارزیابی دوام بتن استفاده می شود.

مزایا و معایب آزمایش التراسونیک بتن

آزمایش التراسونیک بتن، مزایا و معایبی دارد. برخی از مزایای این آزمایش عبارتند از:

 • غیر مخرب بودن: این آزمایش، باعث تخریب نمونه بتن نمی شود.
 • سرعت انجام آزمایش: این آزمایش، به سرعت انجام می شود.
 • قابلیت استفاده در محل پروژه: این آزمایش، می تواند در محل پروژه انجام شود.

برخی از معایب آزمایش التراسونیک بتن عبارتند از:

 • وابستگی به شرایط محیطی: نتایج آزمایش التراسونیک بتن، به شرایط محیطی مانند دما و رطوبت بستگی دارد.
 • عدم دقت کافی در تعیین مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا: آزمایش التراسونیک بتن، برای تعیین مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا، دقت کافی ندارد.

محدودیت های آزمایش التراسونیک بتن

آزمایش التراسونیک بتن، محدودیت هایی نیز دارد. برخی از محدودیت های این آزمایش عبارتند از:

 • عدم امکان استفاده در بتن های دارای حفره های بزرگ:  امواج صوتی نمی توانند از حفره های بزرگ عبور کنند.
 • عدم امکان استفاده در بتن های دارای ترک

انواع آزمایش های التراسونیک بتن

آزمایش های التراسونیک بتن، به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 • آزمایش های انتقالی: در این آزمایش ها، امواج صوتی از یک مبدل به مبدل دیگر منتقل می شوند.
 • آزمایش های بازتابی: در این آزمایش ها، امواج صوتی از یک مبدل ارسال می شوند و از طریق یک سطح بازتابنده به مبدل دیگر باز می گردند.

آزمایش های انتقالی، رایج ترین نوع آزمایش های التراسونیک بتن هستند. در این آزمایش ها، مبدل ها در دو نقطه از بتن قرار می گیرند و زمان عبور امواج صوتی از بین آنها اندازه گیری می شود.

آزمایش های بازتابی، برای تعیین عمق ترک ها و حفره ها در بتن استفاده می شوند. در این آزمایش ها، مبدل ها در دو نقطه از بتن قرار می گیرند و زمان عبور امواج صوتی از بین آنها و از یک سطح بازتابنده اندازه گیری می شود.

عوامل موثر بر دقت آزمایش التراسونیک بتن

دقت آزمایش التراسونیک بتن، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. برخی از این عوامل عبارتند از:

 • کیفیت مبدل ها: مبدل های با کیفیت پایین، می توانند دقت آزمایش را کاهش دهند.
 • شرایط محیطی: دما و رطوبت محیط، می توانند بر دقت آزمایش تأثیر بگذارند.
 • شرایط بتن: خواص بتن مانند مقاومت فشاری، تراکم، و وجود حفره ها، می توانند بر دقت آزمایش تأثیر بگذارند.

کاربردهای جدید آزمایش التراسونیک بتن

آزمایش التراسونیک بتن، کاربردهای جدیدی نیز در حال توسعه است. برخی از این کاربردها عبارتند از:

 • تعیین میزان دوام بتن: آزمایش التراسونیک بتن، می تواند برای تعیین میزان دوام بتن استفاده شود.
 • تعیین مقاومت خمشی بتن: آزمایش التراسونیک بتن، می تواند برای تعیین مقاومت خمشی بتن استفاده شود.
 • تعیین میزان ترک خوردگی بتن: آزمایش التراسونیک بتن، می تواند برای تعیین میزان ترک خوردگی بتن استفاده شود.

مراحل انجام آزمایش التراسونیک بتن

آزمایش التراسونیک بتن، به طور کلی در چهار مرحله انجام می شود:

مرحله 1: آماده سازی

در این مرحله، موارد زیر انجام می شود:

 • سطح بتن مورد آزمایش، تمیز و خشک می شود.
 • مبدل ها، بر روی سطح بتن قرار می گیرند.
 • دستگاه التراسونیک، روشن می شود.

مرحله 2: اندازه گیری زمان عبور امواج صوتی

در این مرحله، زمان عبور امواج صوتی از بین مبدل ها اندازه گیری می شود. این کار با استفاده از دستگاه التراسونیک انجام می شود.

مرحله 3: محاسبه سرعت امواج صوتی

با استفاده از فرمول زیر، سرعت امواج صوتی در بتن محاسبه می شود:

v = d / t

در این فرمول، v سرعت امواج صوتی، d فاصله بین دو مبدل، و t زمان عبور امواج صوتی است.

مرحله 4: تعیین خواص بتن

با استفاده از سرعت امواج صوتی، خواص بتن مانند مقاومت فشاری، تراکم، و وجود حفره ها تعیین می شود.

رابطه بین سرعت امواج صوتی و مقاومت فشاری بتن

سرعت امواج صوتی در بتن، با مقاومت فشاری بتن رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر، با افزایش مقاومت فشاری بتن، سرعت امواج صوتی نیز افزایش می یابد.

این رابطه، به دلیل وجود رابطه بین مقاومت فشاری بتن و تراکم بتن است. مقاومت فشاری بتن، با افزایش تراکم بتن افزایش می یابد. تراکم بتن نیز، با افزایش سرعت امواج صوتی افزایش می یابد.

رابطه بین سرعت امواج صوتی و وجود حفره ها در بتن

سرعت امواج صوتی در بتن، با وجود حفره ها در بتن رابطه معکوس دارد. به عبارت دیگر، با افزایش وجود حفره ها در بتن، سرعت امواج صوتی کاهش می یابد.

این رابطه، به دلیل کاهش تراکم بتن در اثر وجود حفره ها است. تراکم بتن، با افزایش سرعت امواج صوتی افزایش می یابد.

نتیجه گیری

آزمایش التراسونیک بتن، روشی غیر مخرب و کارآمد برای ارزیابی کیفیت بتن است. این آزمایش، کاربردهای مختلفی دارد و می تواند به مهندسان و سازندگان کمک کند تا اطمینان حاصل کنند که سازه های بتنی، دارای کیفیت و ایمنی لازم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

یک حساب کاربری ایجاد کنید